Kartbild över luftkvalitet och trafikbuller i göteborg
Göteborg har släppt luftkvalitets- och bullerkartor

Göteborgs stad har släppt data om luftkvalitet och bullernivåer i staden. I miljöförvaltningens nya karttjänst kan göteborgarna nu ta reda på allt de behöver veta om luftkvalitet och buller där de bor och vistas. Beräkningarna finns också som öppna data.

Miljöförvaltningen kartlägger trafikbuller och luftkvalitet i Göteborgs stad. Nu släpps dessa beräkningar som öppna data i Miljöförvaltningens webbkarta och på stadens sida för öppna data, tillgänglig för alla att använda.

– Vi hoppas att miljöförvaltningens webbkarta och karttjänster används av alla som vill utforska luftkvalitet och var det bullrar Göteborg. Om du till exempel vill kolla var det inte bullrar så mycket eller utforska var luftkvalitén i kommunen är bra, säger Johan Sylvén, GIS-ansvarig på miljöförvaltningen.

Fakta: Luftkvalitets- och bullerkartan

  • Miljöförvaltningen beräknar och kartlägger bullernivåer utifrån gällande EU-direktiv och förordning om omgivningsbuller.
  • Webbkartan visar beräkningsresultat från 2013 års trafikdata (väg-, spårvagn- och tåg) för ekvivalent ljudnivå, dels som ljudutbredningskarta för markplan och dels som fasadpunkter per våningsplan.
  • I början på nästa år kompletteras kartan med beräknad maximal ljudnivå för 2015 års vägtrafikdata och 2016 års spårtrafikdata. Då uppdateras också beräknad ekvivalent ljudnivå för samma trafikdata.
  • Informationen delas upp i tre lager i kartan. Ett lager visar trafikbullerutbredning på 2 meters höjd, ett lager visar fasadpunkter per våningsplan och ett visar tysta områden, det vill säga områden med beräknad ekvivalent ljudnivå högre än 50 dB(A).
  • Miljöförvaltningen övervakar och beräknar luftkvaliteten utifrån luftkvalitetsförordningen.
  • Luftberäkningen delas upp årsvis, 2012–2015, inom projektet ”Ren Stadsluft” och visar kvävedioxidhalt årsmedelvärde 98-percentil, 98-percentil dygnsmedelvärde, 98-percentil timmemedelvärde.
  • Realtidsmätningar av luften i Göteborg finns på goteborg.se.

Mer ingående och teknisk information hittar du i produktbeskrivningen Luftkvalitet WMS respektive Trafikbuller WMS.