Digitaliseringsmyndighet föreslås i regeringens budget

Regeringens budgetförslag är här. Lantmäteriet får inga pengar till en reform för öppna data. Men, regeringen föreslår nu en ny myndighet – Digitaliseringsmyndigheten – som får ansvar för öppna data. Ytterligare en positiv sak för branschen är att budgetförslaget innehåller ett stort anslag för digitalisering inom samhällsbyggandet. Det är Boverket som får anslagsökningen och en stor del går till ett kunskapslyft om digitaliseringens möjligheter i samhällsbyggnadsprocessen. 

Digitaliseringsmyndighet får ansvar för öppna data

Digitaliseringsmyndigheten kommer ha till uppgift att samordna och stödja den förvaltningsövergripande digitaliseringen, den nationella digitala infrastrukturen och satsningen på öppna data. Det tidigare anslaget för Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse, på 53 miljoner kronor, hamnar nu hos Digitaliseringsmyndigheten och anslaget föreslås ökas med 102,2 miljoner kronor 2018 för att finansiera den nya myndigheten. 

Boverket får mer pengar till digitaliseringen

Boverket får ett ökat anslag på 10 000 000 kronor årligen 2018–2020 för att utveckla och säkerställa en effektiv och enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen i en digital miljö. För att genomföra en kompetenssatsning om digitaliseringens möjligheter i samhällsbyggnadsprocessen ökas anslaget med 20 000 000 kronor årligen 2018 och 2019 och med 15 000 000 kronor 2020. 

Detta går till exempel att läsa i budgeten om digitalt kunskapslyft och öppna data:

"Digitalt kunskapslyft inom samhällsbyggandet
Digitalisering av delar i plan- och byggprocessen har sedan tidigare genomförts på lokal nivå i kommunerna, men resultatet har blivit fragmenterat, dvs. det ser olika ut och det saknas gemensamma standarder. Trots att detaljplaner tas fram med stöd av digital teknik finns det stora brister i möjligheterna att hantera informationsflöden inom och mellan myndigheter och andra delar av byggbranschen. En mängd projekt och aktiviteter har genomförts utan att nyttan av digitaliseringen fullt ut kunnat tillgodogöras. Regeringen avser att genomföra åtgärder för att åstadkomma en effektivare process och därmed fler bostäder."

"Öppna data
Lantmäteriet har gjort vissa av myndighetens enklare kartprodukter fritt tillgängliga. I juli 2015 släpptes översiktskartan och en enklare höjdmodell och i januari 2016 öppnade Lantmäteriet upp kartdata ner till skala på 1:50 000. Därutöver har en positioneringstjänst med meternoggrannhet gjorts tillgänglig som öppna data. När Lantmäteriet har släppt dessa öppna data så har effekten blivit en kraftig ökning i användningen. Den har fortsatt att öka kraftigt under året och antalet användare har fram till december 2016 nästan fördubblats sedan enkättillfället i juni samma år. Privatpersoner är fortsatt den största kategorin användare. Tillsammans med Verket för innovationssystem (Vinnova) och Geoforum Sverige har Lantmäteriet initierat en forskningsstudie om de samhällsekonomiska effekterna av öppna geodata. Studien visar att en reform som ger öppna geodata från offentlig sektor är samhällsekonomiskt lönsam. Nya tillämpningar och en lång rad effektiviseringar skulle möjliggöras inom t.ex. upphandlingsområdet, samhällsbyggnadsprocessen, transportområdet och inom miljöskydd."

Som vi skrev tidigare i september så lägger regeringen också 12 miljoner kronor per år på en ny nationell laserskanning.

Här hittar du hela budgetpropositionen

Information om Digitaliseringsmyndigheten finns i Utgiftsområde 2. Samhällsekonomi och finansförvaltning.

Informationen om Lantmäteriet och Boverket finns med i Utgiftsområde 18. Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik.

Branschkalender

nyhetsbrev platta kaffekopp

lediga jobb, medarbetare vid dator

bli medlem händer med pusselbitar

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo