glad kille med laptop
Nu blir det enklare att använda Lantmäteriets öppna data

Lantmäteriet förenklar nu villkoren för sina öppna geodata, något som efterfrågats i branschen. Licensvillkoren förändras från CC BY till CC0, vilket innebär att källan inte längre behöver anges. På så sätt blir det enklare att skapa och sprida tjänster som innehåller Lantmäteriets öppna geodata. 

Öppna data är data som utan kostnad får användas, ändras och delas fritt. Lantmäteriets öppna geodata består idag av den översiktliga kart-, höjd- och positioneringsinformationen samt historiska ortofoton (skalriktiga flygbilder).

Öppna data med CC0 från 1/9

Från och med 1 september 2017 levererar Lantmäteriet öppna geodata enligt licensen CC0. Motiven till förändringen av licensvillkoren är flera. En viktig orsak är att det förenklar för dem som kombinerar information från flera källor i rapporter, produkter och tjänster. En annan orsak är att Lantmäteriet inte sätter något värde i att bevaka och följa upp huruvida källa anges eller inte.

För Lantmäteriet är förändringen även ett led i arbetet med att uppfylla målen i den nationella geodatastrategin som handlar om att geodata ska vara öppna, tillgängliga och användbara.

Fakta om öppna geodata från Lantmäteriet

Lantmäteriet

  • levererar från 1 september 2017 sina öppna geodata enligt licencen CC0, svensk version eller licensen CC0, engelsk version vilket betyder att myndigheten inte hävdar de ideella rättigheterna som följer av upphovsrätten
  • har tidigare använt Creative Commons-licensen CC BY för sina öppna geodata. De som använt öppna geodata har då varit ålagda att ange Lantmäteriet som källa
  • vill öppna en betydligt större mängd geodata än vad som är fallet idag. I ett kommande steg all geografisk information, adresser, fastighetsgränser och fastighetsbeteckningar. Därför har myndigheten föreslagit för regeringen att dessa geodata i framtiden ska finansieras genom anslag och inte som idag, via avgifter från användarna.

Här hittar du Lantmäteriets öppna geodata.