Ortofoto Västra hamnen i Malmö 1959
Historiska skalriktiga flygbilder blir öppna data 1 september

Den 1 september släpper Lantmäteriet skalriktiga flygbilder, så kallade ortofoton, som öppna data. De bilder som tillgängliggörs då är rikstäckande från 50- och 60-talet samt ett påbörjat lager från 70- och 80-talet. Kommuner, myndigheter och konsulter använder idag de historiska ortofotona inom till exempel bygglovsprövning och tillsyn för byggnader, miljöövervakning i klimatarbete och skötsel av skyddade områden.

– Det innebär en fantastisk möjlighet att göra förändringsanalyser. Bilderna har också ett historiskt värde för den som vill veta mer om sin hembygd eller till exempel se hur timmer flottades, säger Bibbi Fyrberg, produktchef för bild och höjdinformation på Lantmäteriets geodatadivision.

Hela flygbildsarkivet digitaliseras för närvarande, och från ett urval av dessa framställs ortofoton för att kunna tillhandhålla några rikstäckande bildsamlingar från olika tidsepoker. Idag är totalt 400 000 av drygt en miljon bilder från 1920-talet och framåt skannade – fram till 2006, då Lantmäteriet började använda digitala kameror. 

I kommunerna används historiska ortofoton bland annat för att lokalisera tidigare industrimark, gamla soptippar och bensinstationer. Med dem blir det lättare att bedöma risken att föroreningar frigörs vid exempelvis översvämningar. Informationen används också vid bygglovsärenden, eller när grävning eller muddring planeras.

På Lantmäteriet är historiska ortofoton till hjälp för fastighetsbildning eftersom bilderna gör det möjligt att hitta till exempel gamla fastighetsindelningar.

Läs mer om de historiska flygbilderna på lantmäteriet.se