Högre skördar och minskade utsläpp med hjälp av satellit?

Forskare ska i ett projekt studera en ny metod som ger råd om kvävegödsling och svampbekämpning i höstvete. Råden baserar sig på data från satelliter. Målet är ett mycket omfattande rådgivningssystem för svenska växtodlare.

satellitbildForskargruppen ska utveckla och utvärdera råd som baserar sig på data från satelliter. Det handlar om råd för svampbekämpning i höstvete och kompletteringsgödsling med kväve. Forskarna kommer även att undersöka möjligheten att ge tidiga skördeprognoser via satellit. Fjärranalys från satellit har sin styrka i att den täcker in mycket stora arealer.

- Det här projektet kommer att ge värdefull kunskap om hur vi kan ta ett samlat grepp om kvävegödsling, svampbekämpning och skördeprognoser, säger Kjell Ivarsson, forskningssekreterare i beslutsgruppen för växtodling.

Inom projektet ska man lägga grunden för ett mycket omfattande rådgivningssystem. Svenska växtodlare strävar mot ett effektivt och hållbart brukande av jorden, en ekvation som kan vara svår att få ihop. Projektet har potential att hjälpa lantbrukare med detaljerade råd och i förlängningen leda till minskade växtnäringsförluster, ökad skörd och förbättrad kvalitet på skörden.

- Vi kommer genom hela projektet att ha nära samarbete med växtodlare som idag använder sig av N-sensorn som ett hjälpmedel i odlingen. Tanken är att sensorvärden ska kunna tala om vad variationen i data från satelliten egentligen betyder, och på så sätt kunna ge råd för betydligt större områden som täcks av satelliten, säger Mats Söderström, forskare på SLU.

Projektet kommer att pågå i två år. Det tilldelas drygt 1,4 miljoner kronor från Stiftelsen Lantbruksforsknings program för växtodlingsforskning.

Stiftelsen Lantbruksforskning är Sveriges lantbrukares egen forskningsstiftelse. Genom stiftelsen tar bönder ansvar för finansieringen av svensk lantbruksforskning som stöder en hållbar utveckling av det svenska lantbruket. Finansieringen bygger på ett frivilligt system där lantbrukets olika näringsgrenar deltar. Forskningen finansieras också med återförda miljöskatter.

För mer information om projektet På väg mot det nya jordbruket - kväverekommendationer och grödstatuskartering inom fält genom en kombination av satellitdata och N-sensorer, kontakta:
Kjell Ivarsson, forskningssekreterare växtodlingsområdet, kjell.ivarsson@lrf.se, 08-787 54 23