Lägesbild GI Sverige

Lägesbild GI Sverige (LbGIS) är en unik undersökning om hur geografisk information och geografisk IT används i Sverige. ULI Geoforum har genomfört undersökningen sedan början av 90-talet och syftet är att följa utvecklingen och identifiera möjligheter för att öka, bredda och effektivisera användningen av geografisk information.

Lägesbild GI Sverige Offentliga sektorn 2013

Undersökningen genomfördes februari-maj 2013.

Syfte: Kartlägga GI- och GIS-användningen och behoven inom området för ökad användning och nytta i offentlig sektor
Population: Offentlig sektor i Sverige (exklusive universitet/högskolor) – alla kommuner, landsting/regioner och statliga myndigheter
Metod: Webbenkät distribuerad via e-post
Svarsfrekvens: ca 60 % (292 av 498 organisationer)

pdfEnkätfrågor 2013

Läs om resultatet av undersökningen 2013

Forskare och högskolelärares användning av geodata 2011

ULI Geoforum och Geodatasekretariatet genomförde under hösten 2011 en enkätundersökning (urvalsundersökning) om forskare och högskolelärares användning av geodata.

Läs om resultatet här.

Nordisk bild av GI/GIS-användning 2008-2010

I föreningen GI Norden har ULI initierat och varit drivande i ett samarbete kring undersökningar om GI/GIS-användning på nordisk nivå. Syftet är att göra jämförelser mellan de nordiska länderna för att lära av varandra samt att ge en samlad bild av GI/GIS-branschen i Norden, som vi tror ligger i framkant i en internationell jämförelse.

År 2009 och 2010 genomförde Danmark och Finland undersökningar riktad till offentlig sektor i sina länder med samma frågor som i ULIs undersökning 2007/2008. Det samlade nordiska resultatet av undersökningarna har analyserats och presenterats på olika konferenser.

Lägesbild GI Sverige 2007-2008

ULI Geoforums sjunde undersökning i ordningen genomfördes 2007-2008 i form av delundersökningar med olika målgrupper. I tidigare undersökningar har målet varit att nå så många GIS-användare som möjligt i såväl offentlig sektor, privat sektor som utbildningssektorn.

I samarbete med Future Position X (FPX) genomfördes följande två delundersökningar:

  • LbGIS Offentliga sektorn: december 2007-januari 2008
  • LbGIS Privatpersoner: hösten 2008

Lägesbild GI Sverige Offentliga sektorn 2007/2008

Delundersökningen LbGIS offentliga sektorn genomfördes december 2007-januari 2008 i samarbete med Future Position X (FPX).

Syfte: Kartlägga GI- och GIS-användningen och behoven inom området för ökad användning och nytta i offentlig sektor
Population
: Offentlig sektor i Sverige (förutom universitet/högskolor) – alla kommuner, landsting/regioner och statliga myndigheter
Metod
: Webbenkät distribuerad via e-post
Svarsfrekvens
: ca 50 % (219 av 430 organisationer)

pdfEnkätfrågor 2007/2008

pdfResultat från undersökningen 2007/2008

Resultat för utvalda frågor:
pdfBroschyr: Lägesbild GI Sverige Offentliga sektorn 2007/2008 med utvalda resultat (2008-04-09)
Internettjänster med geografisk information inom offentlig sektor (2008-11-20)
Hur vanligt är det med GIS-strategier inom offentlig sektor? (2009-01-16)

Lägesbild GI Sverige Privatpersoner 2008

Undersökningen genomfördes i samarbete med Future Position X (FPX) hösten 2008.

Syfte: Kartlägga och beskriva hur privatpersoner använder sig av geografisk information i sin vardag, vilket påverkar förutsättningarna för GIS-marknadens utveckling. Frågorna handlade om:

  • Tillgång till och användning av teknik för att ta del av geografisk information
  • Attityder och inställning till teknik och tjänster.

Population: Studien är en urvalsundersökning och baseras på ett slumpmässigt urval, representativt för Sveriges befolkning i åldrarna 20-75 år.
Metod:
Datainsamlingen genomfördes med hjälp av telefonintervjuer under perioden 3 sep 2008 – 27 okt 2008.
Svarsfrekvens:
ca 49 %, 4 % kunde inte nås och 47 % avböjde att delta i undersökningen.

Resultat för utvalda frågor:
Så gör folk i allmänhet för att hitta en plats! (2009-01-16)
Vilken typ av GPS är vanligast?
(2009-04-03)

Här hittar du rapporter för tidigare undersökningar om användning av geografisk information (från 2003 och tidigare).