Universitets- och högskoleutbildningar inom geodata och geografisk IT

Här hittar du universitets- och högskoleutbildningar inom geodataområdet.Inom området finns högskole- och civilingenjörsutbildningar, kandidat- och magister/masterprogram och fristående kurser. Utbildningarna/kurserna kan heta GIS (geografiska informationssystem), geografisk IT, geografisk informationsbehandling, 3D-visualisering, geografi, kartografi, geomatik, geoinformatik, geodesi, lantmäteri eller fjärranalys etc.

De flesta högskolor och universitet har utbildningar/kurser inom geografisk IT, exempelvis på institutioner för lantmäteri, arkitektur, geovetenskap, kulturgeografi/samhällsgeografi, naturgeografi, samhällsplanering med mera.

Ser du att något behöver uppdateras får du väldigt gärna kontakta oss. Aktuell information finns på respektive lärosätes webbplats.

Chalmers

På Chalmers institution Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik ges utbildningsprogram där kurser i GIS och visuliseringsteknik ingår. Här finns:

Arkitektur, 180 hp

Arkitektur och teknik, 300 hp

Samhällsbyggnadsteknik, 300 hp

Masterprogram: Architecture and Urban Design

Masterprogram: Architecture and Planning Beyond Sustainability

Ort: Göteborg

Blekinge tekniska högskola

Kurser i GIS ingår i följande program på BTH.

Fysisk planering, 180 hp (högskolepoäng)

Masterprogram i strategisk fysisk planering, 120 hp

Ort: Karlskrona

Göteborgs universitet

Institutionen för geovetenskaper vid Göteborgs universitet ger utbildningsprogram i geografi och geovetenskap, som innehåller kurser i GIS: 

Geografiprogrammet, 180 hp

Geovetenskapligt program, 180 hp

Masterprogram i Geovetenskap, 120 hp

Masterprogram Geografi, 120 hp

Institutionen för ekonomi och samhälle har utbildningsprogram inom kulturgeografi med kurser i GIS (även kallat geografisk informationshantering), t ex:

Kulturgeografi (bygg din egen kandidatexamen med olika inriktningar)

Samhällsanalysprogrammet i ekonomisk historia och kulturgeografi, Handelshögskolan, 180 hp

Högskolan Dalarna

Högskolan Dalarna har fristående kurser i GIS, till exempel Introduktion till geografiska informationssystem och Marknadsanalyser med hjälp av GIS, 7,5 hp (2020)

du.se

Högskolan i Gävle (HiG)

Civilingenjörsprogram i Lantmäteriteknik, 300 hp

Lantmätarprogrammet, 180 hp

IT-systemutveckling – mot geografiska informationssystem, 180 hp

Samhällsplanerarprogrammet (inriktning fysisk planering och geografi), 180 hp

Magisterprogram i geomatik, 60 hp

HiG har också fristående kurser i till exempel lantmäteri, geografisk IT och SDI (Spatial Data Infrastructure).

Högskolan i Halmstad

I följande utbildningsprogram ingår en kurs i GIS:

Naturvård och artmångfald, 180 hp

Miljö, innovation och hållbarhet, 180 hp

Högskolan i Skövde

Kurser i GIS ingår i programmet:

Biovetenskap – biologiska resurser och hållbar utveckling, 180 hp

Andra fristående kurser är Biologiska data och GIS och Ekologisk analys med GIS (2020)

Campus Gotland – Uppsala universitet

Samhällsplanering – miljö, resurser och globalisering, 180 hp (2020/2021) Ger en kandidatexamen med samhällsgeografi som huvudområde.

Kandidatprogram i arkeologi och osteologi, 180 hp (en GIS-kurs ingår)

Speldesign – kandidatprogram med fyra olika inriktningar (kurser på tema 3D-modellering och visualisering ingår)

Arkeologi – Masterprogram i humanioraArkeologi – Masterprogram i humaniora (en GIS-kurs ingår)

Högskolan Väst

Lantmätarprogrammet – samhällsbyggnad och samhällsplanering, 180 hp

Lantmäteriingenjör, 180 hp

Efter avslutad högskoleingenjörsexamen kan man antas till högre årskurs i civilingenjörsutbildningen i lantmäteri vid Lunds Tekniska Högskola (LTH). KTH i Stockholm erbjuder påbyggnadsprogram för magisterexamen.

Karlstads universitet

Samhällsplanerarprogrammet, 180 hp (20 hp GIS ingår, fördjupning inom kulturgeografi är en möjlighet)

Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Samhällsbyggnad civilingenjör, 300 hp
Det finns tre olika inriktningar: Stads- och trafikplanering (STP), Miljöteknik och hållbar infrastruktur (MHI) och Geografisk IT (GIT)

Institutionen för samhällsplanering och miljö består av avdelningarna Urbana och regionala studier, Geoinformatik samt Systemanalys och ekonomi. Avdelningen för Geoinformatik är ansvarig för GeoIT-inriktningen inom Samhällsbyggnadsprogrammet och för masterutbildningen inom Geodesi och Geoinformatik. Avdelningen erbjuder också GeoIT-kurser till avdelningar som Stads- och samhällsplanering och Fastighetsekonomi. Geoinformatik har följande masterprogram:

Masterprogram: Geodesi och geoinformatik, 120 hp

Masterprogram: Transport och geoinformatik, 120 hp

Masterprogram: Transport, Mobility and Innovation (Joint EIT Urban Mobility)

Masterprogram: Hållbar samhällsplanering och stadsutformning

Fristående kurser i GIS finns också – ett 20-tal!

Linköpings universitet

liu.se

Civilingenjör i kommunikation, transport och samhälle, 300 hp i Norrköping (I programmet sker fördjupningar inom Kvantitativ logistik, Trafikinformatik samt Data- och telekommunikation, med betydande inslag av geografiska informationssystem.)

Kurser i GIS ingår även i:
Samhällets logistik, 180 hp
Flygtransport och logistik, 180 hp
Internationellt masterprogram: Intelligent Transport Systems and Logistics

Fristående kurser i GIS/geoinformatik ges vid Institutionen för datavetenskap, IDA. Andra institutioner ger en grundkurs i GIS.

Linnéuniversitetet

(fd Högskolan i Kalmar och Växjo universitet)

lnu.se

Fristående kurser ges i GIS samt i kulturgeografi och arkeologi där GIS ingår. GIS-kurser ingår också i:
Skogs­kandidat­programmet, 180 hp
Miljöanalytiker, 180 hp

Luleå tekniska universitet

Civilingenjör rymdteknik, 300 hp

Magisterprogram i informationssystem, 120 hp (med flera kurser inom geografisk IT) 

Fristående kurser inom geografisk IT ges vid Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser.

Lunds tekniska högskola (LTH) och Lunds universitet

Civilingenjör

Civilingenjörsutbildning i lantmäteri, 300 hp (30 hp geografisk IT ingår i det obligatoriska blocket.) Inriktning: Geomatik - GIS, fastigheter och datalogi.

Civilingenjörsutbildning i väg- och vattenbyggnad, 300 hp

Kandidatprogram och magisterprogram

Naturvetenskapligt kandidatprogram, Naturgeografi, 180 hp, vid Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

Kandidatprogram i samhällsplanering, 180 hp vid Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

Magisterprogram i informationssystem, 60 hp

Högskoleingenjör

Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - inriktning järnvägsteknik eller väg- och trafikteknik, 180 hp (Campus Helsingborg)

Kurser

Institutionen för geo- och ekosystemvetenskaper har en mängd kurser inom geodataområdet. Till institutionen hör också GIS-centrum – ett centrum för analys av geografiska data.

Ett stort antal kurser med inriktning på geodataområdet ges också som distansutbildningar.

Masterprogram

Masterprogram i geografisk informationsvetenskap, 120 hp

Masterprogram i GIS och fjärranalys, 120 hp

Masterprogram i naturgeografi och ekosystemanalys, 120 hp

Masterprogram samhällsgeografi, 120 hp

Masterutbildning: GEM MS course, Geo‐information Science and Earth Observation for Environmental Modelling and Management (GEM). Kursen stöds av EU-programmet Erasmus Mundus.

Inom Lantmäteri har Lunds universitet fyra masterspecialiseringar: Fastighetsrätt, Fastighetsekonomi, Geografisk informationsteknik, Landinspektör Danmark.

Stockholms universitet

Universitetet har masterprogram där geografisk IT är huvudämnet eller ingår i utbildningen:

Masterprogram i geomatik med fjärranalys och GIS, 120 hp

Masterprogram i landskapsanalys med fjärranalys, GIS och kartografi, 120 hp (Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi)

Masterprogram i naturgeografi och kvartärgeologi, 120 hp

Masterprogram i kulturgeografi, 120 hp

Masterprogram i miljövård och fysisk planering, 120 hp

Kandidatprogram i kulturgeografi, 180 hp

Samhällsplanerarprogrammet, 180 hp

Kandidatprogram i marin geovetenskap, 180 hp

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Vid LTJ-fakulteten, Instutitionen för landskapsarkitektur ges:

Landskapsarkitektprogrammet i Uppsala, 300 hp.

Landskapsingenjörsprogrammet i Alnarp, 180 hp.

Masterprogram:

Forest Ecology and Sustainable ManagementForest Ecology and Sustainable Management, 120 credits

Vid Institutionen för skoglig resurshushållning ges kurser i fjärranalys och GIS.

Södertörns högskola

Masterprogram: Infectious disease control, 60 hp - ett mångvetenskapligt magisterprogram där GIS ingår

Vid naturvetenskapliga fakulteten ges kurser i geografiska informationssystem:

GIS I, 15 hp

GIS II, 15 hp

Umeå universitet

Arkeologiprogrammet, 180 hp

Samhällsplanerarprogrammet, 180 hp

Masterprogrammet i Spatial Planning and Development, 120 hp

Masterprogrammet i ekologi, 120 hp

Umeå universitet har också fristående kurser i GIS som ges vid t ex Kulturgeografiska institutionen och Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.

Uppsala universitet

Lantmäteriprogrammet, juridisk inriktning, 180 hp

Vid Institutionen för geovetenskaper ges kursen Geoinformatik som en del av:
Kandidatprogram i geovetenskap, 180 hp
Masterprogram i geovetenskap, 120 hp

Vid Kulturgeografiska institutionen ges en GIS-kurs som en del av:
Samhällsplaneringsprogrammet (kandidat), 180 hp

Kurser i GIS och ges också på Institutionen för Arkeologi och antik historia, Institutionen för geovetenskaper och inom Civilingenjörsprogrammet Miljö- och vattenteknik (frivillig).

Ser du att någon utbildning saknas, kontakta oss!