Universitets- och högskoleutbildningar inom GIS/geografisk IT

Här hittar du universitets- och högskoleutbildningar inom geodataområdet.Inom området finns högskole- och civilingenjörsutbildningar, kandidat- och magister/masterprogram och fristående kurser. Utbildningarna kallas ofta lantmäteri, geografi, geomatik, geografisk IT, geografiska informationssystem (GIS), geografisk informationsbehandling eller fjärranalys.

De flesta högskolor och universitet har utbildningar/kurser inom geografisk IT, till exempel på institutioner för lantmäteri, arkitektur, geovetenskap, kulturgeografi, naturgeografi, samhällsplanering med mera.

Ser du att någon utbildning saknas, kontakta oss!

Chalmers

På Chalmers Arkitektur ges utbildningsprogram i arkitektur där kurser i GIS och visuliseringsteknik ingår. Här finns:

Kandidatprogrammen Arkitektur och Arkitektur och teknik

Masterprogrammen Architecture och Design for Sustainable Development

 

Blekinge tekniska högskola

Kurs i geografiska informationssystem (6 hp) kan läsas fristående och ingår i:

Fysisk planering, 180 hp (högskolepoäng)

Masterprogram i Fysisk planering, 120 hp

 

Göteborgs universitet

Kandidat- och masterprogram ges inom ämnet geovetenskap på Institutionen för geovetenskaper. Inom ramen för dessa ges program ges kurser i geografiska informationssystem.

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi ger en GIS-kurs på 15 hp.

 

Högskolan i Dalarna

Högskolan har fristående kurser i GIS och GIS-kurser som ingår i kurspaketen:

Geografi I, 30 hp och Geografi II, 30 hp (ges även på distans)

 

Högskolan i Gävle (HiG)

Lantmätarprogrammet, 180 hp

Magisterprogram i geomatik, 60 hp

IT/GIS – informationsteknologi med GIS-inriktning, 180 hp

Samhällsplanerarprogrammet, 180 hp

HiG har också fristående kurser i lantmäteri, geografisk IT och SDI (Spatial Data Infrastructure).

 

Högskolan i Halmstad

I följande program ingår kurser i CAD och geoteknik:

Byggingenjör – fastighet och energi, 180 hp

I följande program ingår en kurs i GIS med naturvårdsinriktning:

Naturvård och artmångfald, 180 hp

Miljöstrateg, 180 hp

 

Högskolan i Skövde

Kursen GIS med ekologiska tillämpningar ingår i:

Ekologiprogrammet, 180 hp

Andra kurser är t ex Geografiska databaser och kartografi och Geografisk analys och presentation med GIS

 

Högskolan på Gotland

Grundutbildning (distans) i Samhällsgeografi, 120 hp (upp till D-nivå)

Kurser i Geografi, 60 hp

 

Högskolan Väst

Lantmätarprogrammet – samhällsbyggnad och samhällsplanering, 180 hp

Lantmäteriingenjör, 180 hp

Efter avslutad högskoleingenjörsexamen kan man antas till högre årskurs i civilingenjörsutbildningen i lantmäteri vid Lunds Tekniska Högskola (LTH). KTH i Stockholm erbjuder påbyggnadsprogram för magisterexamen.

 

Karlstads universitet

Samhällsplanerarprogrammet, 180 hp (ca en termin GIS-studier)

 

Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Civilingenjör samhällsbyggnad, 300 hp
Särskilt inriktningarna: Geomatik, Tekniskt lantmäteri och Naturresursteknik. Övriga inriktningar har ett mindre inslag av geografisk IT.

Masterprogram i geodesi och geoinformatik, 120 hp varav 30 hp examensarbete
Kurserna samordnas med fjärde och femte året i KTHs civilingenjörsutbildning med inriktning mot tekniskt lantmäteri.

Masterprogram i Transport och geoinformatik, 120 hp, på engelska

KTH har ett 50-tal olika master- och magisterprogram. Programmen inom samhällsbyggnad innehåller kurser i geografisk IT.

 

Linköpings universitet

Civilingenjör i kommunikation, transport och samhälle, 300 hp
(I programmet sker fördjupningar inom Kvantitativ logistik, Trafikinformatik samt Data- och telekommunikation, med betydande inslag av geografiska informationssystem.)

Även i kandidatprogrammet Samhällets logistik (SL), och det internationella masterprogrammet Intelligent Transport Systems (ITS) ingår kurser i GIS.

Kulturgeografi, fortsättningskurs, 30 hp

Institutionen för datavetenskap, IDA, ger flera fristående kurser i GIS/geoinformatik. Andra institutioner ger en grundkurs i GIS och bedriver forskning där GIS används.

 

Linnéuniversitetet

(fd Högskolan i Kalmar och Växjo universitet)

Vid Linneuniversitet ges fristående kurser inom GIS och fjärranalys.

 

Luleå tekniska universitet

Fristående kurser inom geografisk IT ges på Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser och som distanskurser.

Kandidat & magister

Systemvetenskap, 180 hp. Inriktning: GIS

 

Lunds tekniska högskola (LTH) och Lunds universitet

Civilingenjör

Civilingenjörsutbildning i lantmäteri, 300 hp (30 hp geografisk IT ingår i det obligatoriska blocket.) Inriktning: Geomatik - GIS, fastigheter och datalogi.

Civilingenjörsutbildning i väg- och vattenbyggnad, 300 hp

Kandidat & magister

Naturvetenskapligt kandidatprogram, Naturgeografi, 180 hp

Kandidatprogram i samhällsplanering, 180 hp

Samhällsgeografi grundutbildning (upp till 90 hp samhällsgeografi som kan kombineras med andra kurser för att få en kandidatexamen)

Magisterprogram i informationssystem, 60 hp

Högskoleingenjör

Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - inriktning järnvägsteknik eller väg- och trafikteknik, 180 hp (Campus Helsingborg)

Kurser

Institutionen för geo- och ekosystemvetenskaper har en mängd kurser inom geodataområdet. Till institutionen hör också GIS-centrum - ett centrum för analys av geografiska data.

Ett stort antal kurser med inriktning på geodataområdet ges också som distansutbildningar.

Masterprogram

Masterprogram i geografisk informationsvetenskap, 120 hp

Masterprogram i geomatik, 120 hp

Masterprogram i naturgeografi och ekosystemanalys, 120 hp

Masterprogram i samhällsvetenskap, Samhällsgeografi, 120 hp

Masterutbildning: GEM MS course, Geo‐information Science and Earth Observation for Environmental Modelling and Management (GEM). Kursen stöds av EU-programmet Erasmus Mundus.

Inom Lantmäteri har Lunds universitet fyra masterspecialiseringar: Fastighetsrätt, Fastighetsekonomi, Geografisk informationsteknik, Landinspektör Danmark.

 

Stockholms universitet

Universitetet har masterprogram där geografisk IT är huvudämnet eller ingår i utbildningen:

Masterprogram i geomatik med fjärranalys och GIS, 120 hp

Masterprogram i landskapsanalys med fjärranalys, GIS och kartografi, 120 hp (Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi)

Masterprogram i naturgeografi och kvartärgeologi, 120 hp

Masterprogram i kulturgeografi, 120 hp

Masterprogram i miljövård och fysisk planering, 120 hp

Kandidatprogram i kulturgeografi med omvärldsanalys, 180 hp

Samhällsplanerarprogrammet, 180 hp

 

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Vid LTJ-fakulteten, Instutitionen för landskapsarkitektur ges:

Landskapsarkitektprogrammet i Alnarp, 300 hp.

Landskapsingenjörsprogrammet i Alnarp, 180 hp.

Masterprogram:

Forests as a Natural Resource, 120 credits

Vid Institutionen för skoglig resurshushållning ges kurser i fjärranalys och GIS.

 

Södertörns högskola

Masterprogram: Infectious disease control, 60 hp - ett mångvetenskapligt magisterprogram där GIS ingår

Vid naturvetenskapliga fakulteten ges kurser i geografiska informationssystem:

GIS I, 15 hp

GIS II, 15 hp

 

Umeå universitet

Arkeologiprogrammet, 180 hp

Samhällsplanerarprogrammet, 180 hp

Masterprogrammet i Spatial Planning and Development, 120 hp

Masterprogrammet i ekologi, 120 hp

Umeå universitet har också fristående kurser i GIS som ges vid t ex Kulturgeografiska institutionen och Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.

 

Uppsala universitet

Vid Institutionen för geovetenskaper ges kursen Geoinformatik som en del av:
Kandidatprogram i geovetenskap, 180 hp
Masterprogram i geovetenskap, 120 hp

Vid Kulturgeografiska institutionen ges en GIS-kurs som en del av:
Samhällsplaneringsprogrammet (kandidat), 180 hp

Kurser i GIS och ges också på Institutionen för Arkeologi och antik historia, Institutionen för geovetenskaper och inom Civilingenjörsprogrammet Miljö- och vattenteknik (frivillig).

 

Ser du att någon utbildning saknas, kontakta oss!