Kompetensförsörjning inom geodataområdet

Kompetensförsörjning till geodatabranschen, står högst på listan över utmaningar för både privata och offentliga aktörer som är medlemmar i Geoforum Sverige. Det råder kompetensbrist inom geodataområdet. Geodatabranschen växer, andelen pensionsavgångar de närmsta åren är stor och nya kompetensbehov växer fram i och med digitaliseringen. Detta samtidigt som antalet nyutexaminerade är lågt och uppslutningen till befintliga utbildningar är dålig.

Mål inom kompetensförsörjning

Geoforum Sveriges mål inom kompetensförsörjning är:

  1. Fler utexaminerade från utbildningar inom geodataområdet som matchar efterfrågan i geodatabranschen och behovet inom samhällsbyggandet
  2. Ökad kompetens inom geodataområdet hos de som jobbar med digitalisering i samhällsbyggnadssektorn. 

För att öka kompetensen inom geodataområdet krävs:

  • utbildningar utformade efter geodatabranschens behov, idag och imorgon
  • att utbildningarna har stark attraktionskraft och ger fler sökande än idag
  • lämpliga utbildningar för yrkesverksamma och resurser som möjliggör deltagande.

Våra budskap inom kompetensförsörjning

Användningen av geodata och tillhörande IT är en viktig faktor i samhällsbyggandet. Dataanvändningen ökar, både med anledning av digitaliseringen och den ökande tillgången till öppna geodata. Konsekvenserna av kompetensbristen kan bli stora. Ökad geodatakompetens behövs för att nå målet om ett helt digitalt informationsflöde i samhällsbyggnadsprocessen, vilket kan råda bot på bostadsbristen.

Det finns en stor potential i nya och växande företag inom geodatabranschen, men kompetensbristen hindrar utvecklingen. Sverige kan därmed tappa konkurrenskraft på ett område som är viktigt för tillväxt och välfärd.

Behovet av kompetens förändras och i fokus nu är kompetenser som kan bidra till nya arbetssätt och nya verktyg för att hantera och analysera data, till exempel stora datamängder som samlas in med sensorer, laserskanning eller kamera.

Kombinationsutbildningar är efterfrågade, det vill säga kombination av teknik och verksamhetskunskap där tekniken används.

Aktiviteter för kompetensförsörjning

Vi sprider kunskap om och lyfter fram behovet av kompetens inom geodataområdet. Det gör vi genom att:

  • stödja initiativ för nya utbildningar
  • arrangera workshoppar
  • publicera nyheter
  • ha kontakt med rektorer på universitet/högskolor och YH-myndigheten.

Fortbildningskurser i GIS/geodata

Ett delprojekt inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment ska ta fram ett paket med kompetenshöjande kurser i geodata/GIS och BIM för de som jobbar med digitalisering inom planering och byggande. Geoforum Sverige är engagerad i arbetet med att ta fram kurspaketet. Tillsammans med några av våra medlemmar ser vi till så att kurserna inom geodata och GIS får rätt inriktning. Läs mer om kurserna