Kompetensförsörjning inom geodataområdet

Kompetensförsörjning till geodatabranschen står högst på listan över utmaningar för både privata och offentliga aktörer som är medlemmar i Geoforum Sverige. Det råder kompetensbrist inom geodataområdet. Geodatabranschen växer, andelen pensionsavgångar de närmsta åren är stor och nya kompetensbehov växer fram i och med digitaliseringen. Detta samtidigt som antalet nyutexaminerade är lågt och uppslutningen till befintliga utbildningar är dålig.

Mål inom kompetensförsörjning

Geoforum Sveriges mål inom kompetensförsörjning är:

 1. Fler utexaminerade från utbildningar inom geodataområdet – som matchar efterfrågan i geodatabranschen och behovet inom samhällsbyggandet
 2. Ökad geodatakompetens hos de som jobbar med digitalisering i samhällsbyggnadssektorn. 

För att öka kompetensen inom geodataområdet har Geoforum Sverige identifiererat att det krävs:

 • utbildningar utformade efter geodatabranschens behov, idag och imorgon
 • att utbildningarna har stark attraktionskraft och ger fler sökande än idag
 • lämpliga utbildningar för yrkesverksamma och resurser som möjliggör deltagande.

Aktiviteter för kompetensförsörjning

Vi sprider kunskap om och lyfter fram geodatabranschen och behovet av kompetens inom geodataområdet. Det gör vi genom att:

 • medverka i utbildningsprojekt
 • stödja initiativ för nya utbildningar
 • arrangera workshoppar om kompetensförsörjning
 • arrangera och medverka i konferenser som når andra branscher
 • publicera och sprida nyheter
 • uppvakta Arbetsförmedlingen, rektorer på universitet/högskolor och riksdagspolitiker
 • förse YH-myndigheten med information.

I detta arbete samarbetar vi gärna med organisationer och föreningar som vi har gemensamma intressen med.

Våra budskap inom kompetensförsörjning

Geodata är viktigt inom samhällsbyggandet

Innovativ och effektiv användning av geodata är en viktig faktor inom samhällsbyggnad. Dataanvändningen ökar, både med anledning av digitaliseringen och den ökande tillgången till öppna geodata. Konsekvenserna av kompetensbristen kan bli stora. Ökad geodatakompetens behövs för att nå målet om ett helt digitalt informationsflöde i samhällsbyggnadsprocessen, vilket kan råda bot på bostadsbristen.

Sverige kan tappa konkurrenskraft

Det finns en stor potential i nya och växande företag inom geodatabranschen, men kompetensbristen hindrar utvecklingen. Sverige kan därmed tappa konkurrenskraft på ett område som är viktigt för tillväxt och välfärd.

Nya arbetsätt kräver nya kompetenser

Behovet av kompetens förändras och i fokus nu är kompetenser som kan bidra till nya arbetssätt och nya verktyg för att hantera och analysera data, till exempel stora datamängder som samlas in med sensorer, laserskanning eller kamera.

Kombinationsutbildningar efterfrågas

Kombinationsutbildningar är efterfrågade, det vill säga utbildningar som både ger kompetens i tekniken och verksamhetskunskap inom det område tekniken används.

Projekt

Fortbildningskurser i GIS och geodata

Ett delprojekt inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment ska ta fram ett paket med kompetenshöjande kurser i geodata/GIS och BIM, för de som jobbar med digitalisering inom planering och byggande. Geoforum Sverige är engagerad i arbetet med att ta fram kurspaketet. Tillsammans med några av våra medlemmar ser vi till så att kurserna inom geodata och GIS får rätt inriktning. Läs mer om kurserna