Program 3 maj – huvudspår

Arbeta smart inom planering & byggande 2018 lyfter organisationers omställning till nya digitala arbetssätt och goda exempel på digitala informationsflöden för ökad effektivitet, visualisering för bättre kommunikation och geografiska analyser för bättre beslutsstöd inom samhällsbyggnadsprocessen. Här finns programmet för huvudspåret under konferensens andra dag, 3 maj.

I detta spår tar du del av goda exempel och projekt i framkant.

Tider: 3 maj kl. 08.30-16.00. Kl 16.30 tar Geoforum Sveriges årsmöte vid.

08.30–10.00 PASS 1 – DATADRIVEN OCH HÅLLBAR PLANERING

Moderator: Lennart Sjögren, vice ordförande Geoforum Sverige

En öppnare, snabbare och smartare digital stadsbyggnadsprocess med analyser i realtid

Pär Hagberg, Tyréns 
John Hellman, planarkitekt, Helsingborgs stad
Pär och John jobbar i arbetsgruppen Detaljplaner med byggrätter i 3D i projektet Smart planering för byggande inom Smart Built Environment.

pdfPärs presentationsbilder

pdfJohns presentationsbilder

3D-visualisering av planer i Höganäs kommun

Michael Persson, GIS-samordnare, Höganäs kommun
Anders Skoog, geodatachef, Höganäs kommun
Linda Adler, lantmäteriingenjör, Höganäs kommun

Höganäs är inne i ett digitalt förändringsarbete där planer och geodata digitaliseras och visualiseras på nya sätt. Hela kommunen, inklusive alla byggnader, finns i 3D i en ny karttjänst. Karttjänsten innehåller detaljplaner som följer Boverkets planbestämmelsekatalog. Under denna presentation får du höra om:

 • praktiskt användande av Höganäs karttjänst som innehåller planmosaik och solkarta i 3D
 • exempel på dialog, genom karttjänsten, med medborgare i plansamråd.

pdfPresentationsbilder

Gotland siktar högt

Märta Syrén, projektledare för DISA, Region Gotland

Nu ska samhällsbyggnadsprocessen digitaliseras! Region Gotland har sökt och fått 26 miljoner kr för att under 3 år genomföra projektet DISA – Digital samhällsbyggnad. Hur tänkte vi när vi planerade projektet och hur ska vi arbeta för att lyckas? Vad fokuserar vi på? Utmaningar är stora, hur tacklar vi dem? Har vi lagt ribban för högt eller är detta något alla kommuner borde göra? DISA startade i januari 2018 och här delar vi med oss av vår spännande resa.

pdfMärtas presentationsbilder

 

10.00–10.30 UTSTÄLLNINGSBESÖK OCH FIKA

10.30–12.00 PASS 2 – DATADRIVEN OCH HÅLLBAR PLANERING

Digitalt först – tillsammans övervinner vi utmaningarna

Malin Klintborg, uppdragsledare Digitalt först, Lantmäteriet (förhinder)
Eva Nord, regional geodatasamordnare, Lantmäteriet (ersättare)

Den 30 januari 2018 slutrapporterade Lantmäteriet uppdraget Digitalt först – för en smartare samhällsbyggnadsprocess. Här får du höra om resultat och slutsatser samt de aktiviteter som nu initieras för att öka digitaliseringen hos myndigheter, kommuner och andra aktörer i samhällsbyggnadsprocessen.

 • Varför är det så viktigt att nå målet om en obruten digital samhällsbyggnadsprocess?
 • Vad behöver vi prioritera inom respektive organisation för att nå målet?
 • Kan digitaliseringen korta handläggningstiderna inom fastighetsbildningen?

pdfPresentationsbilder

Så förnyas samhällsbyggnadsprocessen genom ett obrutet informationsflöde

Elisabeth Argus, BonaCordi AB, projektledare inom Smart Built Environment och ordförande Geoforum Sverige

Smart Built Environment är en unik satsning för att utveckla ett billigare, snabbare och mer hållbart samhällsbyggande utifrån de möjligheter som digitaliseringen ger. Presentationen handlar om vad vi aktörer inom samhällsbyggnadsprocessen behöver utföra för att möta digitaliseringens förändringsvågor. Från ett helhetsperspektiv på processens livscykel tar vi oss fram till nödvändiga konkreta aktiviteter för ett obrutet informationsflöde genom att integrera Geodata och BIM. Slutresultaten från projektet Smartplanering för byggande presenteras och hur arbetet tas vidare i DigSam – digital samhällsbyggnadsprocess. Digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen är inte ett IT-projekt, digitaliseringen handlar om din framtid!

pdfElisabeths presentationsbilder

Får jag lov? – samverkan för en smidigare bygglovsprocess

Petronella Enström, tillförordnad projektledare Får jag lov?-projektet, strateg digitalisering, Boverket
Eva Nilsson, teknisk projektledare Får jag lov?-projektet, strateg planering, Boverket

Kom och ta del av resultat från Boverkets Får jag lov-projekt! Det ger:

 • Digitaliserad och automatiserad bygglovsprocess – från idé till arkiverat slutbesked
 • Kontroll och överblick för sökanden
 • Kortare handläggningstider för kommunerna
 • Likvärdig prövning av ärendet i hela landet
 • Öppna integrationer och gränssnitt
 • Bred samverkan mellan kommuner, myndigheter och utbildningsinstanser.

pdfPetronella och Evas presentationsbilder

Bygglovhantering med digitala verktyg i Norrtälje

Sara Helmersson, bygg- och miljödirektör, Norrtälje kommun

Norrtälje kommun berättar om sitt arbete med verksamhetsutveckling och digitalisering med invånaren i fokus.

 • Så hjälper digitala verktyg till för att ge effektivare processer & nöjdare kunder
 • Hur tillvaratas medarbetardrivet?

pdfSaras presentationsbilder

 

12.00–13.00 LUNCH OCH UTSTÄLLNINGSBESÖK

13.00–14.30 PASS 3  DATADRIVEN OCH HÅLLBAR PLANERING

Utbildning och stöd för digitalisering i plan- och byggprocessen

Marcus Ygeby, sektionschef, Lantmäteriet
Maria Petersson, arkitekt SA/MSA, uppdragsledare PBL Kompetens, Boverket

Lantmäteriet och Boverket gör kompetenssatsningar för digitalisering i plan- och byggprocessen. Vad kan du och din organisation dra nytta av?

pdfMarcus och Marias presentationsbilder

Digital översiktsplanering – erfarenheter från arbetet med Stadsplan 2017

Oscar Hall, översiktsplanearkitekt, Helsingborgs stad

 • Hur kan digitalisering hjälpa människor att förstå komplexa planeringsfrågor?
 • Hur kan en kommun lättare diskutera stadsbyggnadsfrågor med sina medborgare? Når vi fler genom digitala beslutsdokument?
 • Hur kan GIS öka förståelsen för staden?

Helsingborgs stad delar med sig av sina erfarenheter från arbetet med den helt digitala översiktsplanen Stadsplan 2017.

pdfOscars presentationsbilder

Regionala analyser i Stockholmsregionen med hjälp av Gapminders verktyg

Marcel Moritz, teamledare hållbarhet, Huddinge kommun
Matilda Rehn, regionplanerare, Stockholms läns landsting

Många kommuner och regioner brottas med ojämlika livsvillkor och segregation. Livsvillkor skiljer sig åt beroende på var du bor och vilket kön du har. Södertörnsmodellen har tillsammans med stiftelsen Gapminder tagit fram verktyget Södertörnsanalysen, som synliggör utvecklingen kring exempelvis kön, inkomst, utbildningsnivå, flyttmönster uppdelat på delområden i kommunen och regionen. Nu sprids detta verktyg till fler regioner och kommuner. Hur kan detta användas som beslutsunderlag för politiker, samhällsplanerare och i dialog med medborgare?

pdfMarcel och Matildas presentationsbilder

 

14.30–15.00 FIKA OCH UTSTÄLLNINGSBESÖK

15.00–16.00 PROGRAM I PLENUM

Vallentunas resa mot en digital samhällsbyggnadsprocess med starkt kundfokus

Anna Holm, samhällsbyggnadschef, Vallentuna kommun
Maria Svanberg, utvecklingsledare digital samhällsbyggnadsprocess, Vallentuna kommun

Vallentuna kommun har under 2017 snabbt jobbat fram en målbild, ekonomiska medel, organisation och handlingsplan för att nå en digitalisering av hela samhällsbyggnadsprocessen till 2021. Vi är en av de första kommunerna i Sverige som på det här sättet samlar alla delar av samhällsbyggnadsprocessen från översiktlig planering och exploatering, via ansvar för förvaltning och utveckling av kommunala byggnader och anläggningar till myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskydd liksom bygglov. Vi berättar om utmaningar och vad vi tror är viktiga framgångsfaktorer.

pdfAnna och Marias presentationsbilder

Paneldiskussion: Hur gör vi verkstad för att nå regeringens mål?

I panelen:
Svante Hagman, NCC, ordförande Sveriges Byggindustrier
Maria Gårdlund, vd Sweco Position
Rikard Silverfur, näringspolitisk expert, Fastighetsägarna
Malin Klintborg, uppdragsledare Digitalt först, Lantmäteriet

 • Hur ska vi göra verkstad av de projekt och initiativ inom digital samhällsbyggnadsprocess som nu löper, och som presenteras på konferensen?
 • Hur når vi regeringens mål?
  "Det övergripande målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Digitalt kompetenta och trygga människor har möjlighet att driva innovation där målmedveten ledning och infrastruktur är viktiga förutsättningar" (ur Regeringens digitaliseringsstrategi)

Program 2 maj

Gå till parallella spår:

Breakout 3 maj – Kompetensutveckling

Breakout 3 maj – Arbeta smart med standarder

Geoforum Sveriges årsmöte

Tid: 16.30–17.30 

arbetasmart hand gron stad

anmäl dig här knapp

Keynote

Jessica Carragher Wallner

Keynote av: Jessica Carragher Wallner, strategisk rådgivare på PwC med fokus på offentlig sektor och digital transformation.

Mika Burman Götz

Keynote av: Mika Burman Götz, chef för Product Areas, SEB

Partner

 sis swedish 120pxdataforeningen kompetens

Arrangörer

 geoforum sverige logo

lantmateriet logotyp