Program Arbeta smart 2017 – spår 1

Här hittar du programmet för spår 1 den 9 maj på Arbeta smart inom planering & byggande 2017. Presentationerna som hölls på konferensen finns (i de flesta fall) i pdf under respektive programpunkt.  

>>Till programmet för spår 2 med fokus på byggande

Tisdag 9 maj spår 1

Kl 08.30-16.00

Moderator: Sanna Sparr Olivier 

08.30–10.00 4A. BYGGBOOM KRÄVER DIGITALA ARBETSSÄTT

Landet, staden och urbaniseringen – en visualisering av urbaniseringen i Sverige med kartor och siffror

Stefan Svanström, GIS-expert, SCB

När landets befolkning studeras framträder dynamiken mellan stad och land där den övervägande majoriteten av landets kommuner består av både tätort och landsbygd. Men tätortsgraden ser olika ut beroende på var vi befinner oss samtidigt som den uppvisar liknande mönster för olika platser. Presentationen gör nedslag i den geografiska spridningen av såväl befolkning som storstädernas bostadsbestånd och bidrar med en komplexare bild av landets urbanisering.

Till Stefan Svanströms presentation
 

Befolkningsutveckling och bostadsbyggande i stockholmsregionen

Matilda Rehn, regionplanerare och Helena Näsström, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Stockholms läns landsting

Till Matilda Rehn och Heléna Näsströms presentation

Nationell geodatastrategi 2016-20 – samverkan kring öppna och användbara geodata via tjänster

Peter Nylén, Senior advisor, Lantmäteriet

Arbetet med den nationella geodatastrategin har fokuserats på hur geodata kan bidra med lösningar på framtida samhällsutmaningar, bland annat digitaliseringen av offentlig förvaltning, en effektivare samhällsbyggnadsprocess och klimatanpassning. De fyra huvudmålen i strategin är att geodata är öppna, användbara och tillgängliga, samt att samverkan är väl utvecklad. Strategin är framtagen av Lantmäteriet i samarbete med övriga myndigheter i Geodatarådet. Hur jobbar vi nu enligt strategin? Som åhörare blir du uppdaterad kring 2017 års arbete med genomförandet av Geodatarådets handlingsplan.

Till Peter Nyléns presentation

Att sätta framtidens gränser

Mats Snäll, digitaliseringschef, Lantmäteriet

Mats Snäll presenterar innovation och utveckling som omfattar gamification i ”PokemonGo-anda”, AI, VR/AR och flera D (dimensioner) som kan leda till nya sätt att se, hitta och sätta gränser för fastigheter och skapa förutsättningar för enklare, effektivare och fortsatt rättssäker fastighetsbildning.

Till Mats Snälls presentation

10.00–10.30 FIKA

10.30–12.00 5A. NU HÄNDER DET!

Hur bidrar öppenhet och transparens till att utveckla den smarta och gemensamma staden?

Celine Berggreen-Clausen, GIS-ingenjör/projektledare Öppna Helsingborg, och Lina Johansson, teknisk lantmätare IT/GIS-enheten, Helsingborgs stad

Hur skulle det se ut om alla inblandade aktörer i stadsbyggnadsprocessen bidrog till och hade åtkomst till en gemensam samling av relevant information? För att skapa framtidens smarta samhällen behöver vi bryta stuprören både mellan organisationer och inom konceptet hållbarhet – ett tvärvetenskapligt angreppssätt blir nyckeln. Helsingborgs stad är i full gång att öppna upp och tillgängliggöra data såsom flygfoton, baskartan och 3D-byggnader.

 • Vilka har redan dragit nytta av Helsingborgs öppna data och vilka effekter ser vi?
 • Hur använder vi öppenhet för att gemensamt och demokratiskt bygga den smarta staden inom ramen för hållbarhet?
 • Hur drar vi nytta av våra samarbeten på såväl nationell som europeisk nivå? 
 
 

Bort med informationsglappen inom planering, fastighetsbildning och bygglov!

Elisabeth Argus, grundare BonaCordi och projektledare för Smart Built Environments projekt Smart planering för byggande

I dagens samhällsbyggnadsprocess finns det glapp i informationsflödet, vilket leder till dubbelarbete och ineffektivitet. Dessa problem ska projektet Smart planering för byggande hitta lösningar på.

Till Elisabeth Argus presentation

3D geodata – en plattform för planering och byggande

Monica Ek, WSP Samhällsbyggnad

Utvecklingen av att avbilda och planera vår omgivning i 3D går snabbt framåt. Ett tillgängligt och aktuellt 3D-underlag ger förutsättningar för en kvalitetssäkrad och effektiv samhällsbyggnadsprocess. Särskilt intressant blir det när vi lägger samman olika typer av information och kan börja dra slutsatser ur stora mängder data. Frågan är hur data ska representeras och underhållas i ett livscykelperspektiv för att kunna nyttjas av alla inblandade aktörer.

Inom ramen för Smart Built Environment pågår ett projekt med fokus på geodata i 3D med målbilden att skapa ett sömlöst informationsflöde genom alla faser i samhällsbyggnadsprocessen.

Till Monica Eks presentation

3D-detaljplaner – hur då?

Maria Ljungblom, Planavdelningen Stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad

Hur kan vi göra smartare detaljplaner med byggrätter i 3D och vilken nytta skapar dessa? Kanske snabbare bygglovsprocess med högre kvalitet och förenklad kommunikation kring detaljplanens innehåll? Idén är en del i en smartare sömlös informationshantering i samhällsbyggnadsprocessen med ett möte mellan BIM och geodata men också en naturlig del i vår digitala utveckling. Presentationen beskriver ett pågående uppdrag inom Smart Built Environment som utreder möjligheterna med ett nytt modellbaserat sätt att hantera detaljplaner.

Till Maria Ljungbloms presentation

12.00–13.00 LUNCH

13.00–14.30 6A. NYA DIGITALA TILLÄMPNINGAR – KONKRETA EXEMPEL OCH LÖSNINGAR

Det papperslösa bygglovet

Susanne Svärdström, bygglovschef, Falu kommun

 • Hur kan vi jobba helt papperslöst?
 • Hur får vi med medarbetaren?
 • Hur får vi med medborgaren?
 • Är vi redo?
 

Får jag lov? En enklare väg till bygglov, nyckelfärdigt och klart

Maria Rydqvist, projektledare, Boverket

Genom "Får jag lov?" vill vi ta bygglov till en ny nivå och göra bygglovs- och byggprocessen enklare. Projektet ska utveckla innovativa digitaliseringslösningar och tjänster kopplat till processer för ansökan och handläggning av bygglov och byggande. De typer av digitala tjänster som ska utvecklas finns inte i Sverige idag. Befintliga digitala tjänster för bygglov exempelvis innebär att sökanden lämnar in ansökan om bygglov via e-formulär på nätet och i bästa fall finns en integrering till kommunens ärendehanteringssystem. Det vi vill utveckla är digitala tjänster som tar den sökande flera steg vidare från:

 • ide
 • bygglov
 • startbesked
 • kontrollfasen med kontrollplan och
 • processen fram till slutbesked.
Utöver det ska vi även ta fram lösningar som underlättar för digital arkivering, e-arkiv. Vår förhoppning är att vi genom Får jag lov?-projektet ska kunna effektivisera och öka takten för bygglov och byggande samtidigt som det blir enkelt och transparent för den enskilde medborgaren eller företaget att förstå och följa processen.


Till Maria Rydqvists presentation

Bästa sättet att förvalta, utveckla och tillgängliggöra kulturhistoriska värden i staden

Toomas Randsalu, kart- & GIS-samordnare och Jonas Ronsby, bygglovsarkitekt, Karlshamns kommun
 
Karlshamns kommuns Bevarande- och utvecklingsplan blev nominerad till Sveriges arkitekters planpris 2016. Planen är en metod för att dra nytta av ett riksintresse för kulturmiljövård utan att det blir ett hinder för utvecklingen. Under denna presentation får du svar på:
 
 • Hur tar du fram strategiska dokument som stöd vid förvaltning av stadens byggda miljöer?
 • Hur underlättar planen kommunens och länsstyrelsens avvägningar i detaljplan och bygglov utifrån en helhetsbedömning?
 • Hur gör du rätt bedömning av en byggnads kulturhistoriska värde kopplat till dess sammanhang?
 • Gör rätt från början – vilka handlingar ska du kräva in?
 • Vad är nyttan med att tillgängliggöra planen i en karttjänst på webben?

Enkel och häpnadsväckande visualisering för verksamhetsnytta i Landskrona

Pauline Pertoft, Avdelningschef MBK och GIS, Landskrona stad

Traditionellt jobbar kommunens geodataenhet med 2D primärkarta. Complete3D har tagit fram en webblösning över hela Landskrona kommun som används för visualiseringar av planområden eller nybyggen, solstudier, vattennivåhöjningar med mera. Det ger bra beslutsunderlag som även kan användas som medborgardialog. Här får du svar på:

 • Hur gör man för att lyfta till 3D, på ett enkelt sätt?
 • Vilken nytta har det?
 • Vem ska dra i spakarna?
 • Hur mycket måste man investera?
 
14.30–15.00 FIKA


15.00–16.00 7A. HUR KOMMER VI VIDARE?

Boverkets regeringsuppdrag om regler för detaljplaner och tidsfrister

 
Carl-Magnus Oredsson, tf enhetschef Strategisk planering, Boverket
 

Panelsamtal om utmaningar och möjligheter med digitalisering

I panelen sitter:
 • Anna Holm, samhällsbyggnadschef, Vallentuna kommun
 • Roger Lind, departementssekreterare, Näringsdepartementet
 • Anders Neregård, arkitekt och digitaliseringschef, Sweco
 • Malin Klintborg, uppdragsledare, Lantmäteriet
 • Susanne Nellemann Ek, vd/kanslichef ULI Geoforum
 

>>Till programmet för spår 2 med fokus på byggande

>>Till programmet för 8 maj